Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które udostępniam
w celach wykonania bezpłatnej analizy finansowej oraz świadczenia usług doradztwa
i pośrednictwa finansowego a także marketingu produktów i usług przez banki i firmy pożyczkowe, którym dane te zostaną udostępnione na podstawie wyrażonego przeze mnie upoważnienia. Wyrażam zgodę, aby Administrator lub ww. podmioty kontaktowały się ze mną telefonicznie, celem: uzupełnienia danych, zaproponowania określonych produktów lub usług, zaproponowania przekazania moich danych podmiotom trzecim.

 

Oświadczam, że jestem świadomy, iż:

 

1.     Administratorem moich danych osobowych jest:Mateusz Rybak, prowadzący działalność gospodarczą jako:Finette Mateusz Rybak, ul. Modrzejowska 81/4, 42-500 Będzin;
NIP:6292475953, REGON:
365220960;adres e-mail: office@pozyczkadzisiaj.pl;

2.     Inspektorem Ochrony Danych Osobowych(zwanym dalej: Inspektor) jest:Mateusz Rybak, adres: ul. Modrzejowska 81/4, 42-500 Będzin;adres email: iod@pozyczkadzisiaj.pl;

3.     udostępnione przeze mnie dane osobowe, zgodnie z zakresem wyrażonej przeze mnie zgody -przetwarzane będą w celach:

a)    wykonania bezpłatnej analizy finansowej, świadczenia usług doradztwa
i pośrednictwa finansowego, marketingu produktów i usług przez Administratora oraz przekazania danych bankom i firmom pożyczkowym na podstawie mojejzgody udzielonej zgodnie zart. 6 ust.1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- zwanego dalej: RODO, a okres przetwarzania danych w powyższych celach będzie wynosił6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały przekazane;

b)    niezbędnych do wykonania umowy, której jestem stroną lub podjęcia działań na moje żądanie przed zawarciem umowy - zgodnie z art. 6 ust.1 lit. „b” RODO, a okres przetwarzania danych we wskazanym celu będzie wynosił 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały przekazane;

c)     wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa - zgodnie z art. 6 ust.1 lit. „c” RODO, przy czym obowiązkiem prawnym Administratora jest, w szczególności: obowiązek rejestracji
i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji a okres przetwarzania danych w tym celu wynosi 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały przekazane;

d)    realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora - zgodnie z art. 6 ust.1 lit. „f” RODO, w szczególności związanych z kontrolą i audytem(okres przetwarzania danych wynosi 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały przekazane);

4.     moje dane osobowe będą udostępniane bankom i firmom pożyczkowym oraz podmiotom świadczącym usługi hostingowei informatyczne;

5.     przechowywanie danych na serwerach zewnętrznych odbywa się na podstawie umowy
z dostawcą hostingu, którym jest:  ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka, Arkadiusz Nowara s.c., ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, NIP: 8733250257;

6.     zgodnie z art. 15 – 21 i 77RODO posiadam prawo:

·          dostępu do swoich danych osobowych;

·          żądania niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia moich danych osobowych;

·          żądania niezwłocznego usunięcia moich danych osobowych, jeżeli:

a)    nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b)    zgoda na przetwarzanie danych została cofnięta i brak innych podstaw do ich przetwarzania;

c)     wniesiono skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania albowniesiono sprzeciw, gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego;

d)    dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e)    dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym;

·            żądania ograniczenia przetwarzania moich danych, gdy:

f)     kwestionuję prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

g)    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiam się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

h)    Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania;

i)      wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu jego rozpatrzenia;

·          do przenoszenia moich danych osobowych udostępnionych Administratorowi;

·          do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych osobowych;

·          w zakresie, w jakim moje dane są wykorzystywane na potrzeby marketingu bezpośredniego – do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;

·          wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania,
iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;

7.     posiadam prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych; 

8.     żądanie związane z realizacją uprawnienia do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu należy zgłaszać Administratorowi mailem lub listem poleconym na adresy wskazane w pkt 1; 

9.     podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do skorzystania z usług Serwisu.